Нова директива за потребителски кредити. Какви промени предстоят за потребителите

Европейска директва поставя нов подход при потребителското кредитиране

Нова Директива 2023/2025 на Европейския съюз ще определя рамките, в които ще се развива потребителското кредитиране. Директивата е приета на 18.10.2023 г. и задължава всички държави членки на съюза да приравнят законодателството си с промените, които директивата въвежда. Крайния срок за транспониране на директивата в българското законодателство е 2 години, а до 3 години новият регламент трябва да се приложи. 

 

Главният акцент на промените е в това, че кредиторът трябва да работи в полза на кредитополучателя. Директивата поставя по-високо ниво на защита на потребителите и изисква те да получават по-обемна и много конкретна предварителна информация, свръзана с условията на кредита. В нея се забраняват различни рискови и подвеждащи практики и се дават по-конкретни рамки за развитие на кредитните отношения Кредитор-Потребител. Директивата представлява осъвременена и подобрена версия на предходния норматив за потребителски кредити от 2008 г. и цели да подобри условията за получаване на кредит в единния европейски пазар. В нея се отчитат настъпилите промени на пазара за последните години, по-големите технически възможности на дигитализацията и променената онлайн среда. Тя адаптира бизнеса към новите еропейски и световни реалности.

 

В българския Закон за потребителския кредит вече фигурират основните изискванията на директивата, като следва да се направят някои промени и актуализации, за да може законът да се изравни напълно с нея. Българското законодателство предвижда и урежда условията за отказ от кредит, за предсрочно погасяване на потребителски кредит. Таванът на оскъпяване е ограничен с годишния процент на разходите (ГПР). Следва да се промени обхвата на размера на кредитите, който попадат в регламента на дириктивата. Обхватът се разширява и в тази връзка е необходимо законът да се актуализира. С директивата отпада минималмият размер и по този начин се включват всички малки кредити. Горната граница се увеличава и ще включва кредити до 196 000 лв. Следва да се променят законовите изисквания за рекламирането на кредити. Необходими промени са налични при извършване на Кредитната оценка, която заема съществено място в новите изисквания. Дружествата следва да прилагат по строга и одобрена процедура за оценка на риска. Основните промени, които директивата за потребителско кредитиране налага, са следните:

 

-  Задължение за безвъзмездно представяне на информация - кредиторите и кредитните посредници са длъжни да предоставят достатъчен обем разбираема, предварителна  информация, за да може потребителят ясно да разбере и сравни всички параметри на кредитната сделка, която му се предлага. Потребителят взема информирано решение, за което кредиторът му предоставя колкото е необходимо време и информация.

 

- Реклама - Кредитиращите дружества се задължават да предоставят ясна и точна стандартна информация на потребителя. Директивата въвежда предупредително съобщение към клиентите: "Внимание! Заемането на пари струва пари." или равносилна формулировка. Такъв вид предупреждения в рекламата се използват в хазарта и при тютюневите изделия. С новите правила това ще се изисква и за потребителските кредити. Забранява рекламирането на кредити, в които рекламата насърчава потребителите да търсят кредити с цел подобряване на финансовото им състояние или положение. Ограничава се посочването, че действащи договори и бази данни с действащи кредити оказват слабо или не оказват влияние върху кредитната оценка на клиента. Забранява се анонсирането, че ползването на кредит води до увеличаване на финансовите ресурси, представлява заместител на спестяванията и може да повиши жизнения стандарт на потребителя. В допълнение, всяка дърцава членка на ЕС следва да обмисли дали да въведе ограничения, свързани с бързината и лекотата на получаване на кредит. А именно, не следва да се акцентира, че кредитните отношения са лесни и получаването на кредит е бързо.

 

- Непоискано предоставяне на кредит - държавите членки забраняват всяко предварително предстовяне на кредит без то да е предварително писмено поискано от потребителя.

 

- Кредитна оценка - За да се избегнат практики за безотговорно кредитиране и свръхзадлъжнялост, директивата изисква подробна и обстойна  кредитна оценка на платежоспособността на потребителя. Кредитната оценка се извършва от кредитора и е изцяло в интерес на потребителя. Законодателството следва да гарантира, че Кредиторът отпуска кредита на потребителя само ако кредитната оценка показва висока вероятност да се платят задълженията, произтичащи от договора за кредит. Отговорното кредитиране изисква ясно определяне на цената на риска, мониторинг на задлъжнялостта на потребителя, както и определяне на вероятността от свръхзадлъжняване. Кредитиращите предприятия се задължават при установяване на висока вероятност от свръхзадлъжняване да насочат съответния потребител, комуто са отказали кредит, към леснодостъпни консултанстки услуги в областта на задълженията. Кредитиращите дружества и организации се задължават да разполагат с подробно разписани процедури за оценка на риска. Тези процедури следва да се поддържат, оценяват и проверяват постоянно. За целите на изпълнението им Кридиторът се задължава да не отпуска кредити на клиенти с висока вероятност от неплащане.

 

- Отказ, прекратяване и предсрочно погасяване - запазват се правата на потребителите за отказ от кредит. Отказът следва да се направи с уведомление на траен носител, изпратено до кредитора до 14 дни от сключване на договора за кредит. При отказ от кредит кредиторът се задължава ясно да посочи начина на изчисление на лихвата на ден. Потребителите имат право да погасят частично или изцяло остатъка по кредита към всеки един момент, което води със себе си до пропорционално намаляване и на всички разходи по кредита. 

 

- Оскъпяване на потребителските кредити - директивата въвежда горна граница на оскъпяване на потребителски кредит. В годишния процент на разходите (ГПР) се включват всички суми, които потребителят дължи и всяка сума участва в изчислението му. Местните законодателства на държавите членки въвеждат мерки за ограничаване на злоупотребите и мерки за гарантиране, че на потребителите няма да се начисляват прекомерно високи лихвени проценти, както и такси, и дължими допълнителни суми, водещи до значително оскъпяване на кредита. Държавите имат право да забранят специфични такси, за да могат да гарантират най-високо ниво на защита за потребителите. 

 

- Консултантски услуги - в държавите членки се гарантира достъпа на потребителите, които изпитват затруднения да плащат кредита си, до консултантски услуги в областта на задълженията. Тези услуги следва да са достъпни и за тях да не се начисляват значителни възнаграждения. Кредиторите следва да разполагат с процедури за ефективното откриване на проблеми, свързани с погасяването на задължения и осигуряване на консултантски услуги. Насочването на потребителите към консултация при установена необходимост е задължение на кредитора.

 

- Компетентност на служителите - промени в закона следва да се въведат и в посока по-добрата подготовка на служителите на кредитора. Директивата изисква служителите да разполагат с установен минимум познания, свързани с кредитната дейност. Надзорният орган на всяка държава членка ще следи за прилагането на постоянно обучение на служителите с цел да бъдат полезни и да предпазват клиентите си.     

 

Директивата насърчава устойчивото кредитиране, базирано на добри взаимоотношения на страните участници и задължаващо кредиторите да се грижат за своите клиенти. Договорът за кредит е равнопоставена и еднакво добра за двете страни сделка между кредитор и клиент.

Статия от серия Кредитни Системи
  • Единен европейски кредитен пазар, който работи в интерес на потребителя
  • Кредитната оценка е основен акцент в промените. Кредит се отпуска само на най-добрите клиенти, които могат да погасят кредита си
  • Предупреждение в рекламата - Използването на кредит струва пари. Рекламата съдържа ясна и конкретна стандартна информация за кредита
  • Превенция и мониторинг за бързо разкриване на финасови затруднения. Ограничение на разходите по кредитните сделки.
  • По-добре обучени служители, бърз достъп до медиация и консултации за потребителите.
Author
Георги Пенев - Развитие на Скоринг модели, бизнес софтуер и продукти

Дългогодишен опит в управление на кредитен риск, застраховане и финанси. Работи успешно за създаване на модели за бизнес и управление на кредитен риск. Специализиран в анализа, оптимизацията и дигитализацията на бизнеса.