Кредит Скоринг Система - Credit Scoring System

Автоматизиран модел за управление на риска при отпускане на кредити

  • Оптимизация на време за оценка, последователност и точност на отговорите без субективни решения и без отклонение от целта на дружеството.
  • Автоматична връзка с ЦКР, НОИ, Реджикс, вътрешни бази данни за риска. Връзка с портал за продажби, връзка кредитната система на дружеството.
  • Бързо внедряване и тестови период.
  • Прецизна оценка на риска с автоматични и ръчни настройки. Контролира нивата на приет риск, оценява стойността на риска.
  • Поставя кредитирането под контрол с оптимизирано управление и оценка на риска обвързана с вероятността от неплащане.
  • WEB базиран модул с подмодули по избор, както и цялостна оценка. Интегрира се със системата, с която дружеството работи в момента.

Скоринг системата предоставя автоматизиран и прецизен модел за управление на риска при отпускане на кредити. Уеднаквява процеса на оценяване при отпускане на кредити. Стандартизира отговорите спрямо изчисления риск за всеки кандидат за кредит. Оптимизира работата на кредитен отдел и спестява разходи. Изчислява цената на риска, определяйки рисковата премия. Рейтингова оценените клиенти и ги съпоставя на статистически принцип с целевите групи. Определя склонност към свръхзадлъжняване и вероятност от неплащане. Защитава бизнеса от технически грешки и измами. Синхронизира печалбата с поставените от дружеството цели. 

 

Комплексно решение за оценка на риска по кредити

Web базирано приложение,

Интеграции online,

Автоматичен пренос на обработка на данните,

Връзка с ЦКР,

Връзка с НОИ,

Кореспондира с вътрешни Бази данни,

Синхронизирани модули с настройки на параметрите;

 

 

Изследване на демогрофски профил на клиента

Местоживеене (отседналост),

Възраст,

Здравноосигурителен статус,

Форма на заетост,

Имотно състояние,

Фирмени регистри,

Ниво на доход,

Връзка с бази данни:

-  История и статус по кредити,

-  Свързани лица;

 

 

Изследване на доходите на кредитополучателя

Свободният доход се изчислява на база резултат от скоринг профила, постоянността на получаване на дохода и месечните вноски по кредити:

Размер на доход от Трудови взаимоотношения (по НОИ),

Размер на друг деклариран доход,

Месечни вноски по кредити - Калкулира се се автоматично от данните в ЦКР чрез внедрен алгоритъм,

Класификация на елементи от историята на Трудовите взаимоотношения:

-  Размер и постоянство на дохода,

-  Честота на смяна на Работодател,

-  Непрекъснатост на трудов стаж;

Алгоритъм изчислява предварително дефиниран Свободен доход спрямо целите на конкретното искане за кредит.

 

Изследване на кредитната история на кредитополучателя

Разработеният алгоритъм изчислява резултат по скала на нивото на риска, обвързано с основните параметри на ползваните от изследваните данни от ЦКР, както следва: 

-  Изследва брой и сума на Активни кредити в Банки и ФИ,

-  Изследване на параметрите на задлъжнялост

-  Изследване на параметрите на Новоотпуснатите кредити,

-  Изследване на параметрите на Придобитите вземания,

-  Брой кредитни проверки за последни 30 дена – участва в анализа, 

 

Сумите и параметрите от изследването се обработват автоматично от внедрен в системата алгоритъм.

Разработеният алгоритъм изчислява резултат по скала на нивото на риска, обвързано с основните параметри на изследваните данни от ЦКР, както следва: 

-  Изследва брой и сума на Активни кредити в Банки и ФИ,

-  Изследване на параметрите на задлъжнялост

-  Изследване на параметрите на Новоотпуснатите кредити,

-  Изследване на параметрите на Придобитите вземания,

-  Брой кредитни проверки за последни 30 дена – участва в анализа, 

 

Модул за обобщаване на данните и определяне на резултат

Всички изчислени данни на различните компоненти и характеристики се обобщават в кредитната оценка, фиксираща следните крайни параметри на договора:

-  При отрицателен Базов отговор: причина за отказ по определена номенклатура,

-  При положителен Базов отговор: оптимални размери според изчисления риск на - лимит, срок, лихвено ниво, фиксиран продукт;

 

Настройки на Скоринг Модел

Системата позволява да се правят настройки на всички модули, определящи междинните рейтинги и крайния резултат.

-  Автоматични настройки, обвързани със статистически алгоритми с реални данни,

-  Статистически модел за определяне на параметрите на най-предпочитания клиент в базата данни,

-  Вероятност от неплащане спрямо историческите данни, които са вградени в скоринг модела,

-  Показва основните фактори, които влияят на резултата - корелации;

 

Настройките могат да бъдат ръчни и автоматични. Визуализират се с Даш борд, който проследява изпълнението на конктретни цели за ниво на риска и очаквана доходност.

Статия от серия Кредитни Системи
0.05
all = 0.05 (99.64%)
all > LOADER = 0 (0%)
all > LOADER > SET COOKIE = 0 (0%)
all > LOADER > session_start = 0 (0%)
all > LOADER > PROJECTS = 0 (0%)
all > LOADER > CONSTANTS 2 = 0 (0%)
all > LOADER > PAGES LOAD AND MERGE = 0 (0%)
all > LOADER > CORE _functions.php = 0 (0%)
all > LOADER > MAS_LOAD(frame_dev) = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS BASE = 0 (0%)
all > LOADER > SETTINGS = 0 (0%)
all > LOADER > vmail = 0 (0%)
all > LOADER > db = 0 (0%)
all > LOADER > module_log = 0 (0%)
all > LOADER > settings_new = 0 (0%)
all > LOADER > files_and_images = 0 (0%)
all > LOADER > functions_site = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER load_cached() = 0 (0%)
all > LOADER > USER DEV = 0 (0%)
all > LOADER > class_cart_and_product = 0 (0%)
all > link_master.php = 0 (0%)
all > frame.php = 0.03 (59.78%)
all > frame.php > functions_site = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT = 0.03 (59.78%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(1): SELECT * FROM `vs_article` WHERE `id` = 107 = 0.01 (19.93%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(2): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 3 AND `id` != "107" AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `date_added` DESC LIMIT 5 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(3): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_article_id` = 107 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(4): SELECT * FROM `vs_serie` WHERE `id` = 114 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(5): SELECT * FROM `vs_article_category` WHERE `id` = 107 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(6): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `vs_article_category_id` = 107 AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(7): SELECT * FROM `vs_article_important_info` WHERE  `vs_article_id` = 107 AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(8): SELECT * FROM `vs_article_image` WHERE  `vs_article_id` = 107 = 0 (0%)
all > _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > PROJECT _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > _pages_data.php = 0 (0%)
all > /vs.php = 0.01 (19.93%)
all > /vs.php > head = 0 (0%)
all > /vs.php > head > echo_head() = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_top() = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(9): SELECT * FROM `menu_top_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(10): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 166 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(11): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 244 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(12): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 235 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(13): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 230 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(14): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 231 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(15): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 226 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(16): SELECT * FROM `vs_tag` WHERE `id` = 100 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(17): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_tag_id` = 100 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(18): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `id` IN ("103", "101", "100", "104", "106", "107", "102", "114", "124", "110", "147", "148", "153") AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(19): SELECT * FROM `vs_tag` WHERE `id` = 103 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(20): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_tag_id` = 103 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(21): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `id` IN ("103", "101", "100", "104", "111", "107", "110") AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(22): SELECT * FROM `vs_tag` WHERE `id` = 107 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(23): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_tag_id` = 107 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(24): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `id` IN ("113", "107", "102") AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(25): SELECT * FROM `menu_bottom_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(26): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(27): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 2 LIMIT 3 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(28): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > js_bottom = 0 (0%)