Инструменти за анализ и управление - Statistics Tools & Models

Статистически модели за отчетност, проследяване на целите и управление на кредити Statistics Tools & Models

  • Работят в реално време без да е необходима човешка намеса.
  • Разработени са за нуждите на бизнеса на всеки клиент.
  • Предварителен анализ на най-важните елементи на бизнеса и Бизнес План.

Важен фундамент за развитието на съвремения бизнес е дигитализирането на процесите и въвеждането на статистически инструменти за управление, анализиране и прогнозиране на резултатите от дейността.

 

Ние разполагаме със системи за дигитилизация, анализ и прогнозиране на резултатите от кредитната дейност. Притежаваме задълбочен опит в кредитния бизнес. Разработили сме специализирани инструменти за анализ на дейността по кредитиране.

 

Въз основа на специализирани статистически техники ние можем да изградим специални инструменти и модели за вашия бизнес, които в реално време да анализират и прогнозират как се развива той и да сравнят текущите резултати с поставените цели.

 

  • Проследяване на търговските резулати - Периодично следи за изпълнението на поставените цели за продажба. Определя желан клиент и следи за отклоненията при привлечените клиенти. Показва очакваната рентабилност от сключените в текущ период договори за кредит. Резултат - привличат се клиенти, с максимално близък профил до таргетирания от дружеството.
  • Проследяване на рентабилността на продуктите - Определя се цена на кредита спрямо риска от неплащане (рискова премия). Индивидуализира се произхода на разходите и се сравнява с продажната цена и очакваните приходи. Резултат - ясно определяне на цената на кредита и маржа на печалба.
  • Проследяване на ефективността на бизнес процесите и дейността - Системата следи за правилно изпълнение на процедурите и за натовареността на персонала. Резултат - опитимизира разходите и персонала на дружеството.
  • Управление на данните - Изграждане на процедури за събиране, организиране и защита на данните, за да може да бъдат по-добре анализирани. Създаване на система за вземане на бизнес решения на база на историята. Резултат - съхранява, предпазва и обработва данните за вземане на бързи бизнес решения.

 

 

Моделите са предварително програмирани и изградени съобразно най-добрите статистически и марематически практики в кредитния бизнес. В допълнение се разработват да отговорят пряко на конкретните нужди на всеки клиент. Представляват цялостни пакети за управление на данните, управление и реализация на бизнес планове. Работят в реално време и предоставят данни до посочени адресати, като заместват ежедневните ръчно изготвяни справки. Възможност за миграция на данни при необходимост.

 

Преди въвеждане в действие на инструментите се създава Бизнес план на база на съгласуван с клиента предварителен анализ. Спрямо Бизнес плана се поставят конкретните цели, които математическите модели ежедневно ще проследяват и анализират.

Статия от серия Кредитни Системи