Инструменти за анализ и управление - Statistics Tools & Models

Статистически модели за отчетност, проследяване на целите и управление на кредити Statistics Tools & Models

  • Работят в реално време без да е необходима човешка намеса.
  • Разработени са за нуждите на бизнеса на всеки клиент.
  • Предварителен анализ на най-важните елементи на бизнеса и Бизнес План.

Важен фундамент за развитието на съвремения бизнес е дигитализирането на процесите и въвеждането на статистически инструменти за управление, анализиране и прогнозиране на резултатите от дейността.

 

Ние разполагаме със системи за дигитилизация, анализ и прогнозиране на резултатите от кредитната дейност. Притежаваме задълбочен опит в кредитния бизнес. Разработили сме специализирани инструменти за анализ на дейността по кредитиране.

 

Въз основа на специализирани статистически техники ние можем да изградим специални инструменти и модели за вашия бизнес, които в реално време да анализират и прогнозират как се развива той и да сравнят текущите резултати с поставените цели.

 

  • Проследяване на търговските резулати - Периодично следи за изпълнението на поставените цели за продажба. Определя желан клиент и следи за отклоненията при привлечените клиенти. Показва очакваната рентабилност от сключените в текущ период договори за кредит. Резултат - привличат се клиенти, с максимално близък профил до таргетирания от дружеството.
  • Проследяване на рентабилността на продуктите - Определя се цена на кредита спрямо риска от неплащане (рискова премия). Индивидуализира се произхода на разходите и се сравнява с продажната цена и очакваните приходи. Резултат - ясно определяне на цената на кредита и маржа на печалба.
  • Проследяване на ефективността на бизнес процесите и дейността - Системата следи за правилно изпълнение на процедурите и за натовареността на персонала. Резултат - опитимизира разходите и персонала на дружеството.
  • Управление на данните - Изграждане на процедури за събиране, организиране и защита на данните, за да може да бъдат по-добре анализирани. Създаване на система за вземане на бизнес решения на база на историята. Резултат - съхранява, предпазва и обработва данните за вземане на бързи бизнес решения.

 

 

Моделите са предварително програмирани и изградени съобразно най-добрите статистически и марематически практики в кредитния бизнес. В допълнение се разработват да отговорят пряко на конкретните нужди на всеки клиент. Представляват цялостни пакети за управление на данните, управление и реализация на бизнес планове. Работят в реално време и предоставят данни до посочени адресати, като заместват ежедневните ръчно изготвяни справки. Възможност за миграция на данни при необходимост.

 

Преди въвеждане в действие на инструментите се създава Бизнес план на база на съгласуван с клиента предварителен анализ. Спрямо Бизнес плана се поставят конкретните цели, които математическите модели ежедневно ще проследяват и анализират.

Статия от серия Кредитни Системи
0.06
all = 0.06 (103.99%)
all > LOADER = 0.01 (17.33%)
all > LOADER > SET COOKIE = 0 (0%)
all > LOADER > session_start = 0 (0%)
all > LOADER > PROJECTS = 0 (0%)
all > LOADER > CONSTANTS 2 = 0 (0%)
all > LOADER > PAGES LOAD AND MERGE = 0 (0%)
all > LOADER > CORE _functions.php = 0 (0%)
all > LOADER > MAS_LOAD(frame_dev) = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS BASE = 0 (0%)
all > LOADER > SETTINGS = 0 (0%)
all > LOADER > vmail = 0 (0%)
all > LOADER > db = 0 (0%)
all > LOADER > module_log = 0 (0%)
all > LOADER > settings_new = 0 (0%)
all > LOADER > files_and_images = 0 (0%)
all > LOADER > functions_site = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER load_cached() = 0 (0%)
all > LOADER > USER DEV = 0 (0%)
all > LOADER > class_cart_and_product = 0 (0%)
all > link_master.php = 0 (0%)
all > frame.php = 0.03 (51.99%)
all > frame.php > functions_site = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT = 0.03 (51.99%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(1): SELECT * FROM `vs_article` WHERE `id` = 148 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(2): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 3 AND `id` != "148" AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `date_added` DESC LIMIT 5 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(3): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_article_id` = 148 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(4): SELECT * FROM `vs_serie` WHERE `id` = 114 = 0.01 (17.33%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(5): SELECT * FROM `vs_article_category` WHERE `id` = 107 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(6): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `vs_article_category_id` = 107 AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0.01 (17.33%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(7): SELECT * FROM `vs_article_important_info` WHERE  `vs_article_id` = 148 AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(8): SELECT * FROM `vs_article_image` WHERE  `vs_article_id` = 148 = 0 (0%)
all > _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > PROJECT _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > _pages_data.php = 0 (0%)
all > /vs.php = 0.02 (34.66%)
all > /vs.php > head = 0 (0%)
all > /vs.php > head > echo_head() = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_top() = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(9): SELECT * FROM `menu_top_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(10): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 224 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(11): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 244 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(12): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 235 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(13): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 230 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(14): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 231 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(15): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 226 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(16): SELECT * FROM `vs_tag` WHERE `id` = 101 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(17): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_tag_id` = 101 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(18): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `id` IN ("101", "123", "148", "149") AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(19): SELECT * FROM `vs_tag` WHERE `id` = 100 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(20): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_tag_id` = 100 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(21): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `id` IN ("103", "101", "100", "104", "106", "107", "102", "114", "124", "110", "147", "148", "153") AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(22): SELECT * FROM `vs_tag` WHERE `id` = 108 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(23): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_tag_id` = 108 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(24): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `id` IN ("148", "149") AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(25): SELECT * FROM `menu_bottom_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(26): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(27): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 2 LIMIT 3 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(28): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > js_bottom = 0 (0%)