Бизнес анализ и Системно планиране

Анализ и инструменти за оптимизация и подобряване на бизнеса

  • Анализа на данните помага за по-добро разбиране и обработка на информацията
  • Обхваща всички процеси и процедури, дава оценка на ефективността, паричните потоци и рентабилността
  • Проследява ефекта на оптимизацията и подобряването на резултатите

Бизнес анализ е процес на цялостна оценка на процедури, финансови данни и бизнес информация. Целта на бизнес анализа е да представи данните в обобщен вид, съобразен с поставените цели. Да обясни текущата ситуация и да даде посоки за развитие. Бизнес анализът увеличава ефекта от използването на данните чрез оптимизиране на работата с информацията.

 

В съвременната среда Бизнес анализът се прилага все по-често като възможностите му разширяват обхвата си. Преди да се започне работа по изграждане на инструменти и системи, практиката е да се направи задълбочен анализ на дейността, с цел да се определят необходимите софтуерни решения за конкретния бизнес или проект. 

 

Подробно се анализират: 

- Паричните потоци, приходите, разходите и рентабилността на бизнеса,

- Всички бизнес процеси и процедури,

- Бизнес възможностите, с цел даване на предложения за оптимизация и подоряване на ефективността на дейността,

 

Бизнес анализът включва техническа оптимизация на:

- Данните - предоставят се инструменти и процедури за събиране, организация, обработване и съхранение на данните, за да може да бъдат по-добре анализирани,

- Процесите - предоставят се инструменти и процедури за оптимизация на процесите, оптимизация на ресурсите и персонала,

- Дигитализация - предоставят се инстументи за автоматична обработка на данните и информацията, за да може бизнесът да се развива в динамиката на актуалните тенденции;

 

Бизнес анализът помага за по-добро разбиране на информацията и свързаното с него по-лесно вземане на решения. С инструментите на Бизнес анализа оставате перманентно и детайлно информирани за актуалната ситуация, което ви дава възможност за постоянна оптимизация с цел постигане на по-висока ефективност. Инструментите на Бизнес анализа проследяват изпълнението на бюджета и реализрането на целите на бизнеса.

 

Бизнес анализът  превръща данните във възможности за печалба.

Статия от серия Серия - Бизнес
0.03
all = 0.03 (91.35%)
all > LOADER = 0.01 (30.45%)
all > LOADER > SET COOKIE = 0 (0%)
all > LOADER > session_start = 0 (0%)
all > LOADER > PROJECTS = 0 (0%)
all > LOADER > CONSTANTS 2 = 0 (0%)
all > LOADER > PAGES LOAD AND MERGE = 0 (0%)
all > LOADER > CORE _functions.php = 0 (0%)
all > LOADER > MAS_LOAD(frame_dev) = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS BASE = 0 (0%)
all > LOADER > SETTINGS = 0 (0%)
all > LOADER > vmail = 0 (0%)
all > LOADER > db = 0 (0%)
all > LOADER > module_log = 0 (0%)
all > LOADER > settings_new = 0 (0%)
all > LOADER > files_and_images = 0 (0%)
all > LOADER > functions_site = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER load_cached() = 0 (0%)
all > LOADER > USER DEV = 0 (0%)
all > LOADER > class_cart_and_product = 0 (0%)
all > link_master.php = 0 (0%)
all > frame.php = 0.02 (60.9%)
all > frame.php > functions_site = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT = 0.02 (60.9%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(1): SELECT * FROM `vs_article` WHERE `id` = 150 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(2): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 3 AND `id` != "150" AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `date_added` DESC LIMIT 5 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(3): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_article_id` = 150 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(4): SELECT * FROM `vs_serie` WHERE `id` = 115 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(5): SELECT * FROM `vs_article_category` WHERE `id` = 106 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(6): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `vs_article_category_id` = 106 AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(7): SELECT * FROM `vs_article_important_info` WHERE  `vs_article_id` = 150 AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(8): SELECT * FROM `vs_article_image` WHERE  `vs_article_id` = 150 = 0 (0%)
all > _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > PROJECT _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > _pages_data.php = 0 (0%)
all > /vs.php = 0.01 (30.45%)
all > /vs.php > head = 0 (0%)
all > /vs.php > head > echo_head() = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_top() = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(9): SELECT * FROM `menu_top_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(10): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 227 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(11): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 244 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(12): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 235 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(13): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 230 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(14): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 231 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(15): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 226 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(16): SELECT * FROM `menu_bottom_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(17): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(18): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 2 LIMIT 3 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(19): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > js_bottom = 0 (0%)