Нови изисквания за реклама на кредити

Какво трябва да знаем за предстоящите промени в Рекламата на кредити

Нова Директива 2023/2025 на Европейския съюз ще определя рамките, в които ще се развива потребителското кредитиране. Директивата е приета на 18.10.2023 г. и задължава всички държави членки на съюза да приравнят законодателството си с промените, които директивата въвежда. Крайния срок за транспониране на директивата в българското законодателство е 2 години, а до 3 години новият регламент трябва да се приложи. 

 

Главният акцент на промените е в това, че кредиторът трябва да работи в полза на кредитополучателя. Директивата поставя по-високо ниво на защита на потребителите и изисква те да получават по-обемна и много конкретна предварителна информация, свръзана с условията на кредита. В нея се забраняват различни рискови и подвеждащи практики и се дават по-конкретни рамки за развитие на кредитните отношения Кредитор-Потребител. Директивата представлява осъвременена и подобрена версия на предходния норматив за потребителски кредити от 2008 г. и цели да подобри условията за получаване на кредит в единния европейски пазар. В нея се отчитат настъпилите промени на пазара за последните години, по-големите технически възможности на дигитализацията и променената онлайн среда. Тя адаптира бизнеса към новите еропейски и световни реалности.

 

Промени в Рекламата на потребителски кредити.

 

Директивата въвежда предупредително съобщение към клиентите: "Внимание! Заемането на пари струва пари." или равносилна формулировка. Такъв вид предупреждения в рекламата се използват в хазарта и при тютюневите изделия. С новите правила това ще се изисква и за потребителските кредити.  

 

Рекламата на кредити следва да се промени в посока към по-голяма конкретизация. Тя трябва да представя точна и ясна информация за кредита. Маркетинговите съобщения трябва да са коректни по своята същност.

 

Рекламата трябва да съдържа точни цифрови параметри и стандартна информация, за да могат потребителите лесно да се ориентират за стойностните параметри на кредита. Стандартната информация от своя страна трябва да е съобразена с начина на представяне - писмено или звуково. Трябва да се чува добре и да е четлива. Рекламата трябва да съдържа ясна информация за:

 

 • размер на лихвен процент, вид на лихвен процент, такси и годишен процент на разходите (ГПР),
 • общия размер на кредита, срока на кредита, общата сума за връщане и размерът на погасителната вноска,
 • размерът на авансовата вноска, когато кредитът ще се използва за закупуване на стока или услуга;

 

Стандартната информация, посочена в регламата, задължително трбява да се конкретизира с представителен пример.

 

С новата директива се забранява рекламирането на кредити, в които рекламата: 

 

 • насърчава потребителите да търсят кредити с цел подобряване на финансовото им състояние или положение,
 • некоректно посочва, че действащи договори и бази данни с действащи кредити оказват слабо или не оказват влияние върху кредитната оценка на клиента,
 • погрешно твърди, че ползването на кредит води до увеличаване на финансовите ресурси, представлява заместител на спестяванията и може да повиши жизнения стандарт на потребителя;

 

В допълнение, всяка дърцава членка на ЕС следва да обмисли дали да въведе ограничения, свързани с бързината и лекотата на получаване на кредит. А именно, не следва да се акцентира, че кредитните отношения са лесни и получаването на кредит е бързо.

 

Ясно се дефинира начина на представяне на маркетинговите съобщения - единствено в интерес на потребителя.

Статия от серия Кредитни Системи
 • Въвежда предупредително съобщение към клиентите: "Внимание! Заемането на пари струва пари."
 • Отпускай кредити в полза на потребителя
 • Откривай рано склонност към свръхзадлъжнялост и финаносови проблеми
 • Оскъпяване по кредитите в контролирани граници
 • Без подвеждащи клаузи и информация
Author
Георги Пенев - Развитие на Скоринг модели, бизнес софтуер и продукти

Дългогодишен опит в управление на кредитен риск, застраховане и финанси. Работи успешно за създаване на модели за бизнес и управление на кредитен риск. Специализиран в анализа, оптимизацията и дигитализацията на бизнеса. 

0.03
all = 0.03 (90.99%)
all > LOADER = 0.01 (30.33%)
all > LOADER > SET COOKIE = 0 (0%)
all > LOADER > session_start = 0 (0%)
all > LOADER > PROJECTS = 0 (0%)
all > LOADER > CONSTANTS 2 = 0 (0%)
all > LOADER > PAGES LOAD AND MERGE = 0 (0%)
all > LOADER > CORE _functions.php = 0 (0%)
all > LOADER > MAS_LOAD(frame_dev) = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS BASE = 0 (0%)
all > LOADER > SETTINGS = 0 (0%)
all > LOADER > vmail = 0 (0%)
all > LOADER > db = 0 (0%)
all > LOADER > module_log = 0 (0%)
all > LOADER > settings_new = 0 (0%)
all > LOADER > files_and_images = 0 (0%)
all > LOADER > functions_site = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER load_cached() = 0 (0%)
all > LOADER > USER DEV = 0 (0%)
all > LOADER > class_cart_and_product = 0 (0%)
all > link_master.php = 0 (0%)
all > frame.php = 0.02 (60.66%)
all > frame.php > functions_site = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT = 0.02 (60.66%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(1): SELECT * FROM `vs_article` WHERE `id` = 113 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(2): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 2 AND `id` != "113" AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `date_added` DESC LIMIT 5 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(3): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_article_id` = 113 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(4): SELECT * FROM `vs_serie` WHERE `id` = 114 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(5): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `vs_article_category_id` = 0 AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(6): SELECT * FROM `vs_article_important_info` WHERE  `vs_article_id` = 113 AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(7): SELECT * FROM `vs_article_image` WHERE  `vs_article_id` = 113 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(8): SELECT * FROM `vs_team` WHERE `id` = 103 = 0 (0%)
all > _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > PROJECT _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > _pages_data.php = 0 (0%)
all > /vs.php = 0.01 (30.33%)
all > /vs.php > head = 0 (0%)
all > /vs.php > head > echo_head() = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_top() = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(9): SELECT * FROM `menu_top_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(10): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 147 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(11): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 240 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(12): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 127 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(13): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 152 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(14): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 190 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(15): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 188 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(16): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 189 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(17): SELECT * FROM `vs_tag` WHERE `id` = 107 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(18): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_tag_id` = 107 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(19): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `id` IN ("113", "107", "102") AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(20): SELECT * FROM `vs_tag` WHERE `id` = 106 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(21): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_tag_id` = 106 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(22): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `id` IN ("113", "100", "111", "151", "110") AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(23): SELECT * FROM `vs_tag` WHERE `id` = 105 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(24): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_tag_id` = 105 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(25): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `id` IN ("104", "102", "101", "100", "113", "152") AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(26): SELECT * FROM `menu_bottom_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(27): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(28): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 2 LIMIT 3 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(29): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > js_bottom = 0 (0%)