Защо ни е необходим Скоринг модел при отпускане на кредит

Какви са ползите от автоматична система за оценка на кредитния риск

За какво се използва скоринг модел при отпускане на кредит? Кратко представяне на приложението и ползите от една Скоринг система.

 

Скоринг моделът категоризира всички данни за риска и ги параметризира в групи. По този начин разпределя информацията, която се обработва спрямо нейната специфика и свързаност. При използване на Скоринг модел ясно се идентифицират и управляват факторите на риска и тяхното значение за желания от дружеството резултат. Скорингът прави обработването на данните автоматично, бързо, лесно, конролируемо и справедливо. Оценката е еквивалентна на профила на клиента и е съобразена с отчетеното поведение в базата данни.

 

Скоринг моделът прави работата на служителите по-бърза чрез автоматизация на крайния резултат. Системата извлича сама необходимата информация, обработва я и може да дава автоматичен отговор. Намалява човешкия фактор при вземане на решение. Оптимизира времето за отговор и работното време на персонала като спестява оперативни разходи. Автоматизира процесите и структурира работата с данните. Уеднаквява и изравнява решенията на кредитния риск със стратегията на дружеството.

 

Скоринг моделът оценява проявлението на риска и определя рисковата премия (цената на риска). Цената на риска ни дава информация какъв процент оскъпяване следва да се добави към всеки кредит, за да може дружеството да запази работния си капитал, покривайки главницата, която клиентите в просрочие няма да платят. Рисковата премия е много важен елемент от цялостното ценообразуване в дружествата отпускащи кредити.

 

Скоринг моделът оптимизира търговската дейност като ясно показва дали са привлечени тези клиенти, които дружеството таргетира. Когато кандидатстващите са непечеливши, Скоринг моделът засича разликите с таргетираните и показва на търговска структура кои клиенти следва да бъдат привлечени, за да се постигнат целите на дружеството. 

 

Скоринг моделът работи отлично с данните в реално време и не е необходимо да се губи време с допълнителни ръчни изчисления. Цялата необходима информация за бизнеса се изпраща автоматично или се достъпва в системата в реално време. Статистическата функция на скоринг модела помага за бързото вземане на решения от страна на управляващите дружеството и пести време. 

 

Използването на Скоринг модел е важно за бизнеса по следните основни причини:

  • Подобрява работата по оценка на риска, спестява разходи и определя цената на риска,
  • Оптимизира печалбата и резултатите,
  • отговаря на най-съвремени методи за отпускане на кредит онлайн с минимални разходи,
  • отговаря на съвремените изисквания и директиви на ЕС за ограничаване на разходите по потребителски кредити;

 

Тук може да се запознете с повече подробности за Скоринг системата на ВиСистемс.

Статия от серия Серия - Скоринг
  • Оценява риска и предоставя неговата стойност
  • Пести време и оптимизира времето, ресурсите и печалбата
  • Подобрява продажбите, като показва точно клиентите които дружеството търси да кредитира
  • Работи автоматично с данните в реално време
Author
Георги Пенев - Развитие на Скоринг модели, бизнес софтуер и продукти

Дългогодишен опит в управление на кредитен риск, застраховане и финанси. Работи успешно за създаване на модели за бизнес и управление на кредитен риск. Специализиран в анализа, оптимизацията и дигитализацията на бизнеса. 

0.05
all = 0.05 (101.17%)
all > LOADER = 0 (0%)
all > LOADER > SET COOKIE = 0 (0%)
all > LOADER > session_start = 0 (0%)
all > LOADER > PROJECTS = 0 (0%)
all > LOADER > CONSTANTS 2 = 0 (0%)
all > LOADER > PAGES LOAD AND MERGE = 0 (0%)
all > LOADER > CORE _functions.php = 0 (0%)
all > LOADER > MAS_LOAD(frame_dev) = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS BASE = 0 (0%)
all > LOADER > SETTINGS = 0 (0%)
all > LOADER > vmail = 0 (0%)
all > LOADER > db = 0 (0%)
all > LOADER > module_log = 0 (0%)
all > LOADER > settings_new = 0 (0%)
all > LOADER > files_and_images = 0 (0%)
all > LOADER > functions_site = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER load_cached() = 0 (0%)
all > LOADER > USER DEV = 0 (0%)
all > LOADER > class_cart_and_product = 0 (0%)
all > link_master.php = 0 (0%)
all > frame.php = 0.02 (40.47%)
all > frame.php > functions_site = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT = 0.02 (40.47%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(1): SELECT * FROM `vs_article` WHERE `id` = 111 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(2): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 2 AND `id` != "111" AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `date_added` DESC LIMIT 5 = 0.01 (20.23%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(3): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_article_id` = 111 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(4): SELECT * FROM `vs_serie` WHERE `id` = 116 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(5): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `vs_article_category_id` = 0 AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(6): SELECT * FROM `vs_article_important_info` WHERE  `vs_article_id` = 111 AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(7): SELECT * FROM `vs_article_image` WHERE  `vs_article_id` = 111 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(8): SELECT * FROM `vs_team` WHERE `id` = 103 = 0 (0%)
all > _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > PROJECT _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > _pages_data.php = 0 (0%)
all > /vs.php = 0.02 (40.47%)
all > /vs.php > head = 0 (0%)
all > /vs.php > head > echo_head() = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_top() = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(9): SELECT * FROM `menu_top_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(10): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 127 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(11): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 240 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(12): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 152 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(13): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 147 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(14): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 190 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(15): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 188 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(16): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 189 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(17): SELECT * FROM `vs_tag` WHERE `id` = 103 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(18): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_tag_id` = 103 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(19): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `id` IN ("103", "101", "100", "104", "111", "107", "110") AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(20): SELECT * FROM `vs_tag` WHERE `id` = 104 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(21): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_tag_id` = 104 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(22): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `id` IN ("103", "111", "153") AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(23): SELECT * FROM `vs_tag` WHERE `id` = 106 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(24): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_tag_id` = 106 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(25): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `id` IN ("113", "100", "111", "151", "110") AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(26): SELECT * FROM `menu_bottom_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(27): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(28): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 2 LIMIT 3 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(29): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > js_bottom = 0 (0%)