Система за Управление на Кредити - Loan Management System

Кредитна система - за отпускане и управление на кредити, обезпечения по кредити, лизинг

  • Системата е разработена професионално, покрива много широк спектър от кредитни сделки - кредити, лизинг, факторинг, събиране на вземания. Поддържа обезпечения и солидарни длъжници и др.
  • Може да работи със Скоринг модел с широки възможности за интеграция към ЦКР, НОИ, Реджикс и др.
  • Системата ясно разделя основните процеси. Различните роли са ясно дефинирани по видове потребители. Системата разполага с лог на всички активности с таймер.
  • Съхранява информация за всички записи във всички модули. На работен екран показва първо въвеждане и последна промяна. Показва сравнение на различните версии, за да се установят лесно направените промени.
  • Отпечатва всички необходими документи. Запазва сканирани документи в досие на кредит, клиент, плащане и др.
  • Всички модули са разработени да показват информацията в отделни секции за удобство при работа. Лесно търсене на различен тип данни с директна връзка между модулите.
  • Web базирано приложение с пълни възможности за интеграция.

Кредитна система - за Управление на Кредити (Loan Management System) - широкообхватно приложение за управление на кредитни сделки. Служи за администрация на кредити, лизинг, факторинг, събиране на вземания.

 

Системата се състои от модули, складиращи данни и управляващи процесите в кредитния бизнес. Модулното разделение съответства на най-добрите бизнес практики за управление на информацията като обединява и контролира: клиентските досиета, исканията за кредит, активните кредити, паричния поток, статистики, рипортинг и др. Системата е разработена на база задълбочен опит в кредитирането и програмирането на софтуерни решения за бизнеса.

 

Системата за Управление на Кредити може да функционира в комбинация с всички наши разработки и да дигитализира вашия бизнес като се обедини с:

 

Кредит Скоринг Система за оценка на риска (Credit Scoring System),

Интеграции за кредитния бизнес (Web Service Integrations),

Уеб Сайт Дигитален магазин за кредити (Web Site for credits),

Статистически Модели за управление на кредити (Statistics Tools&Models);

 

Системата за Управление на Кредити поддържа и управлява:

 

- Възможност за запазване и генериране на всички документи, свързани с оперативните и работните процеси. Неограничени са възможностите за добавяне на документи за печат (генерирани по процедура) и документи, съхранявани в досие.

- Пълен лог на активностите на потребителите и измерва реалното време активност.

- Пълен лог на редакции и добавяне на информация във вече запазени данни. Показва на екран последната актуализация с дата, сравнява внесените промени, записва всеки потребител и промяната, която е въвел. 

- Задължителни контролни полета, чрез които се спазва единен процес за въвеждане, стандартизиране и актуализиране на информацията.

- Лесен достъп за добавяне на указания и помощ, които се управляват и редактират от служителите на дружеството и осигуряват директна и лесно достъпна информация за всяко поле или форма за попълване.

- Превалутиране от различни валути. Настройките се правят оперативно през админ панел.

- Бърз достъп до различните модулни форми с директна връзка и бързо преминаване от "Клиент" към "Искане за кредит" или към "Кредити" с активиране на линк връзка.

- Широки възможности за управление на настройки (промени на лихва за забава), промени на валутни курсове, промени на номенклатури, създаване на процеси и форми за нотификации (e-mail, SMS), хелп информация и други. Управлението се извършва от служители без да е необходима външна намеса и програмиране. Системата дава възможност за избор на тема, шрифт и начин за визуализиацията за удобство на потребителите.

- Управленски Даш Борд, представящ автоматично изчисление на основните данни за бизнеса. Може да се обвърже с проследяване изпълнението на предварително дефинирани цели. Може да изчислява рентабилност за конкретен период, на конктрен офис, за група офиси, други данни.

 

Описание на основните модули и характеристики:

Административен модул

- Администриране на потребители, данни и достъп. Индивидуализиране на всеки потребител с име и парола, роля, права, разпределение по и офиси и звена,

- Управление и администриране на каси, приходи и разходи, номенкратури, нотификации,

- Предоставя възможност за конфигуриране на темплейти за SMS и e-mail съобщенията до потребителите и крайните клиенти,

- Knowledge base – съдържа всички процедури и указания за работа;

 

Модул Клиенти - данни за физически лица и фирми

- Пълни персонални данни, изпълняващи всички изисквания за регистрация на клиент. Системата разпознава дали клиентът вече съществува в базата,

- Поддържа регистрация на физически и юридически лица, по ЕГН или по ЕИК. Редакция на вече съществуващ клиент,

- Информацията за клиента е разделена в секции, с цел удобство при въвеждане на данните и по-добра визуализация,

- Клиентски роли: кредитополучател, поръчител, солидарен длъжник и др.,

- За всеки клиентски запис се пази история;

 

Модул Кредитен конфигуратор

- Настройка по видове кредити в търговското портфолио. Всеки кредит се настройва с параметри Сума, Срок и Оскъпяване. Границите на параметрите се заключват в рамките на продукта,

- Изчислява детайли за кредита при въвеждане на параметри – Сума, Срок, Лихвен процент, което е  фиксирано по предварително зададен продукт или се въвежда свободно, за да се изчисли оферта. Офертата генерира пълен погасителен план със структура на всяка вноска,

- Опция за билинг дати с лесна настройка,

- Опция за въвеждане на промоционални условия. Пример: гратис на главница, промоционална лихва,

- Различни възможности за начисляване на такси и други разходи по кредита, включени или невключени в ГПР. Различни възможности за начисляване - от главница, за период, за първа вноска, застраховки и възможност за допълнителна къстамизация,

- Вид на вноските. Анюитетни, с намаляваща вноска, равна част по главницата, плащане само на лихва и др.,

- Настройки при изчисление на лихвен процент и месечни вноски,

- Изчислява всички стойности на зададения кредит - Годишен процент на разходите, IRR, Дължима главница, Дължима лихва, Оскъпяване, Месечна вноска, Общо дължимо и др.;

 

Модул искане за кредит

- Генериране на искане за кредит,

- Статус на искането на кредит, избор от меню,

- Офис на искането на кредит,

- Дата, час и пълен лог на различните статуси и обработки на искането,

- Генериране на погасителен план по предварително определени или свободни критерии,

- Генериране, печатане и съхранение на всички необходими за кандидатстване документи (искане за кредит, СЕФ, декларации и др.);

 

Модул Кредит

- Генериране и активиране на кредит,

- Статус на кредита спрямо актуалното състояние по предварително определена номенклатура,

- Разделяне на основната информация в различни екранни форми за по-удобна визуализация,

- Бърз достъп до различни видове изгледи на подробни парични потоци по кредита и кредитната информация,

- Входящи и изходящи парични потоци, индексирани с начина на осъществяване (каса, банка, комбиниран подход, рефинанс),

- Бърз достъп до клиентски данни, данни за искането по кредита и свързаните кредити;

 

Касов Модул

- Отпускане на Кредит,

- Процедура за разделяне на процеси и контрол - риск, офис, централен офис,

- Съдържа роли – предварително дефинирани роли с права и разпределение по офиси. Поддържа контролна функция на Централен Офис,

- Погасяване на Кредит,

- Всяка постъпила сума от клиент следва да се отнесе за погасяване на начислени задължения по кредита. Погасяването на суми може да се извършва на каса – плащане в брой или безкасово - по банка (платежно приложение),

- Спазва предварително зададена поредност на погасяване с настройка,

- Предсрочно погасяване с отделно меню и възможност за избор: пълно предсрочно, частично предсрочно с намаляване на вноска, частично предсрочно с намаляване срок;

 

Рипортинг, ЦКР

- Автоматично генериране на седмични и месечни справки за отчитане в Централен Кредитен Регистър (ЦКР),

- Предварително определени справки за оперативната дейност и справки по зададени критерии,

- Счетоводни справки - съдържат IRR и всички необходими данни, съобразени със счетоводните стандарти. Възможности за допълнително конфигуриране, автоматично изчисление на провизии и др.,

- Справки с разделяне по критерии: по клиент, офис и др.;

 

Статия от серия Кредитни Системи