Системи за управление на кредитна дейност - Credit systems

Обхваща всички процеси, свързани с администрирането на кредитната дейност

 • Модули за Дигитализация на бизнеса, пълна оптимизация, покриващи най-добрите установени практики. Разработени от експерти, познаващи задълбочено бизнеса.
 • Бързо се инсталира и започва да работи в синхрон с вече действащите в дружеството системи.
 • Ефективно оптимизира процесите, изготвя работни файлове, отчети и статистика по предварително зададен график. Спестява време и разходи.
 • Пълна статитистическа информация за бизнеса, генерира счетоводни данни. Информацията може да е разпределена по роли, проследява и маркира основни критерии за развитието на бизнеса.
 • Логсистема, отчита всички действия на всеки юзер в реално време със статистика и съхранениние на информацията.

Нашите системи са разработени, за да дигитализират кредитния бизнес. За да спестят разходи и време. За да оптимизират печалбата.

 • Обхващат всички процеси, свързани с управлението и администрирането на кредитната дейност,
 • Автоматизират бизнеса, спестява ежедневната работа, оптимизира разходите и резултатите,
 • Комбинират най-добрите практики и експертиза от бранша,
 • Лесни са за управление и предоставят статистки и рипортинг в реално време;
 • Лесни са за управление и предоставят статистки и рипортинг в реално време;

 

 

Предлагат пълна дигитализация, статистически контрол и управление на бизнеса по кредитиране. Системите могат да бъдат обединени в една мултифункционална система или разделени на модули, които да допълнят вече действащи в дружеството програми и приложения. Оптимизират оперативното управление на бизнес процесите.

 

Система за Управление на Кредити (Loan management System)

Кредит Скоринг Система за оценка на риска (Credit Scoring System)

Интеграции за кредитния бизнес (Web Service Integrations)

Инструменти за анализ и управление на кредитен бизнес (Stastistcs Tools & Models)

Уеб Сайт дигитален магазин за кредити (Web Site for credits) 

 

Специфики:

 • Разделение на модули с права на достъп,
 • Интеграция с външни бази данни,
 • Интеграция с Уеб Сайт,
 • Интеграция със Скоринг модел,
 • Интеграция с вътрешни бази данни,
 • Управление на същестуващи данни;

 

 

Описание:

1.  Уеб сайт, съдържащ всички необходими функционалности за кредитния бизнес - финансов клиентски профил, кредитен калкулатор, форма за кандидатстване за кредит (със собствено статистическо управление), оптимизира връзката с клиенти и продажбите. Интеграция със системата за администриране на кредити и скоринг модел, разпределяне по офиси, упраление и администриране на сайта.
 

2.  Система за управление на кредити (Loan Management System) - пълнофункционална система за:

-  Картотекиране и управление на Клиенти,

-  Картотекиране и управление на Искания за кредит,

-  Картотекиране и управление на Кредити,

-  Картотекиране на обезпечения, лизингови активи, поръчители,

-  Отчитане на паричен поток по спецификация,

-  Отчети към ЦКР,

-  Статистичеки и модул и справки,

-  Печатане и съхраняване на документи,

-  Достъпна за къстамизация хелп информация,

-  Управление на предварително определени процеси,

-  KB Knowledge base и др.;

 

3.  Интеграции за кредитен бизнес - връзки с външни бази данни: ЦКР, НОИ, Реджикс и др., както и с вече изградени модули и системи.

 

4. Скоринг система - ползва уеб сървис, интеграции с ЦКР, НОИ и Реджикс за автоматизиране на процеса по оценка и изтегляне на данни и оценка. Съдържа следните модули, които могат да се ползват заедно и поотделно:

-  ЦКР калкулатор, разполагащ с директна интеграция за автоматично разпределение на данните от БНБ по изследваните пера и гъвкави настройки за управление,

-  Доход калкулатор, разполагащ с директна интеграция за автоматично разпределение на данните от НОИ по изследваните параметри и гъвкави настройки за управление,

-  Общ клиентски профил - демографски профил за базово оценяване,

-  Система за обобщаване на проверките и извеждане на оптимален резултат спрямо изчисления риск. Интегрално фиксиране на точни параметри при одобрен договор - лимит, срок, оскъпяване.

-  Настройки на рейтингите и фиксиране на кредитни планове - ръчни и регресионен модел за пълна автоматизация,

-  Блеклист за Физически и Юридически лица (работодател);

 

5. Инструменти за анализ и управление на кредитен бизнес - Приложение в бизнеса на инструменти и модели за ефективно управление, свързани с предварителен специализиран анализ на дейността. Представляват развити статистически модели, които периодично анализират данни за бизнеса, проследявайки и прогнозирайки резултат спрямо очакваното в бизнес плана за дружественото развитие. Системите работят в реално време. Върху изградената основа инструментите се развиват спрямо конкретните нужди на клиента и изследват следните основни параметри: цена на кредитната услуга и рентабилност, ефективност на процесите и дейността, ефективност на търговската дейност (привлечени/желани клиенти), ефективност на офиси и партньори и др.

 

6.  Special HUB - интегрира избраните модули към действащите системи и дигитализира процесите.

 

Пълната дигитализация поставя вашия кредитен бизнес под контрол. Определя му ясна цена, стандартен системен подход и оптимизирано управление. Проследява темп на развитие за постигане на високи резултати.

Управлявате с ясни настройки всички предварително зададени работни процеси и разполагате със статистика за активността на потребителите. Логсистемата, отчита действията на всеки юзър в реално време със статистика и съхранениние на информацията. Пример: при процеса по събиране, на клиенти с кредити в определен статус на забава се изпраща автоматичен имейл/sms по темплейт, разпределя се към определен по процедура офис и други. Разполагате с предварително конфигурирана пълна статитистическа информация за бизнеса си. Информацията може да се разпредели по роли и офиси. Проследява и маркира основни критерии за развитието на бизнеса. Генерира счетоводни данни по стандарт. Оптимизира ежедневната работа по изготвяне на справки и отчети. Спестява време и разходи. Стандартаризира отчетността.

Статия от серия Кредитни Системи
0.03
all = 0.03 (88.44%)
all > LOADER = 0.01 (29.48%)
all > LOADER > SET COOKIE = 0 (0%)
all > LOADER > session_start = 0 (0%)
all > LOADER > PROJECTS = 0 (0%)
all > LOADER > CONSTANTS 2 = 0 (0%)
all > LOADER > PAGES LOAD AND MERGE = 0 (0%)
all > LOADER > CORE _functions.php = 0 (0%)
all > LOADER > MAS_LOAD(frame_dev) = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS BASE = 0 (0%)
all > LOADER > SETTINGS = 0 (0%)
all > LOADER > vmail = 0 (0%)
all > LOADER > db = 0 (0%)
all > LOADER > module_log = 0 (0%)
all > LOADER > settings_new = 0 (0%)
all > LOADER > files_and_images = 0 (0%)
all > LOADER > functions_site = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER = 0 (0%)
all > LOADER > CLASS USER load_cached() = 0 (0%)
all > LOADER > USER DEV = 0 (0%)
all > LOADER > class_cart_and_product = 0 (0%)
all > link_master.php = 0 (0%)
all > frame.php = 0.02 (58.96%)
all > frame.php > functions_site = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT = 0.02 (58.96%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(1): SELECT * FROM `vs_article` WHERE `id` = 106 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(2): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 3 AND `id` != "106" AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `date_added` DESC LIMIT 5 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(3): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_article_id` = 106 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(4): SELECT * FROM `vs_serie` WHERE `id` = 114 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(5): SELECT * FROM `vs_article_category` WHERE `id` = 107 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(6): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `vs_article_category_id` = 107 AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(7): SELECT * FROM `vs_article_important_info` WHERE  `vs_article_id` = 106 AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > frame.php > SCRIPT > DB > sql(8): SELECT * FROM `vs_article_image` WHERE  `vs_article_id` = 106 = 0 (0%)
all > _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > PROJECT _functions_after_script.php = 0 (0%)
all > _pages_data.php = 0 (0%)
all > /vs.php = 0.01 (29.48%)
all > /vs.php > head = 0 (0%)
all > /vs.php > head > echo_head() = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_top() = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(9): SELECT * FROM `menu_top_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(10): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 159 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(11): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 244 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(12): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 235 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(13): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 230 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(14): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 231 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(15): SELECT * FROM `image` WHERE `id` = 226 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(16): SELECT * FROM `vs_tag` WHERE `id` = 100 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(17): SELECT * FROM `vs_article_tag` WHERE  `vs_tag_id` = 100 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(18): SELECT  COUNT(*) AS total  FROM `vs_article` WHERE  `id` IN ("103", "101", "100", "104", "106", "107", "102", "114", "124", "110", "147", "148", "153") AND `active` = 1 AND `deleted` = 0 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(19): SELECT * FROM `menu_bottom_view` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(20): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(21): SELECT * FROM `vs_article` WHERE  `type` = 2 LIMIT 3 = 0 (0%)
all > /vs.php > DB > sql(22): SELECT * FROM `vs_social_media` WHERE  `active` = 1 AND `deleted` = 0 ORDER BY `sort` = 0 (0%)
all > /vs.php > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > echo_body_bottom() = 0 (0%)
all > js_bottom = 0 (0%)